โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 814
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 47 68 115 14.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 68 77 145 17.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 70 129 15.85
3 รวม ม.ต้น 15 174 215 389 47.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 61 84 145 17.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 40 84 124 15.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 64 92 156 19.16
6 รวม ม.ปลาย 16 165 260 425 52.21
รวมทั้งหมด 31 339 475 814 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0