โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงเจดีย์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 139 155 294 18.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 126 127 253 16.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 114 147 261 16.71
3 รวม ม.ต้น 22 379 429 808 51.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 102 143 245 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 89 161 250 16.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 87 152 239 15.30
6 รวม ม.ปลาย 22 278 456 734 46.99
7 ปวช.1 1 2 10 12 0.77
8 ปวช.2 1 1 7 8 0.51
รวมทั้งหมด 44 657 885 1,542 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0