โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 818
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 88 182 22.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 59 74 133 16.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 89 78 167 20.42
3 รวม ม.ต้น 16 242 240 482 58.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 68 55 123 15.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 59 98 11.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 56 59 115 14.06
6 รวม ม.ปลาย 12 163 173 336 41.08
รวมทั้งหมด 28 405 413 818 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0