โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แจ้ห่มวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,099
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 99 108 207 18.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 112 118 230 20.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 88 92 180 16.38
3 รวม ม.ต้น 18 299 318 617 56.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 62 119 181 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 55 77 132 12.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 67 102 169 15.38
6 รวม ม.ปลาย 20 184 298 482 43.86
รวมทั้งหมด 38 483 616 1,099 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0