โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตรอนตรีสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 701
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 75 73 148 21.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 76 69 145 20.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 91 65 156 22.25
3 รวม ม.ต้น 12 242 207 449 64.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 42 64 106 15.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 43 83 11.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 34 29 63 8.99
6 รวม ม.ปลาย 8 116 136 252 35.95
รวมทั้งหมด 20 358 343 701 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0