โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุตรดิตถ์ดรุณี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,013
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 495 507 16.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 11 492 503 16.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 10 446 456 15.13
3 รวม ม.ต้น 36 33 1,433 1,466 48.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 47 499 546 18.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 32 472 504 16.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 29 468 497 16.50
6 รวม ม.ปลาย 42 108 1,439 1,547 51.34
รวมทั้งหมด 78 141 2,872 3,013 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0