โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิชัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,085
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 215 225 440 21.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 246 229 475 22.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 226 239 465 22.30
3 รวม ม.ต้น 36 687 693 1,380 66.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 91 150 241 11.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 84 159 243 11.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 81 140 221 10.60
6 รวม ม.ปลาย 18 256 449 705 33.81
รวมทั้งหมด 54 943 1,142 2,085 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0