โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฟากท่าวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 606
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 60 114 18.81
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 62 55 117 19.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 56 63 119 19.64
3 รวม ม.ต้น 9 172 178 350 57.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 48 93 15.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 54 86 14.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 24 53 77 12.71
6 รวม ม.ปลาย 9 101 155 256 42.24
รวมทั้งหมด 18 273 333 606 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0