โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าปลาประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 724
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 66 76 142 19.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 84 76 160 22.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 65 128 17.68
3 รวม ม.ต้น 13 213 217 430 59.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 53 49 102 14.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 54 91 12.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 54 101 13.95
6 รวม ม.ปลาย 12 137 157 294 40.61
รวมทั้งหมด 25 350 374 724 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0