โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านโคกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 412
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 59 115 27.91
2 มัธยมศึกษาปีที 3 3 58 49 107 25.97
2 รวม ม.ต้น 6 114 108 222 53.88
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 64 104 25.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 44 42 86 20.87
4 รวม ม.ปลาย 6 84 106 190 46.12
รวมทั้งหมด 12 198 214 412 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0