โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านโคกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 620
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 59 115 18.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 61 48 109 17.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 54 101 16.29
3 รวม ม.ต้น 9 164 161 325 52.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 42 64 106 17.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 41 85 13.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 50 54 104 16.77
6 รวม ม.ปลาย 9 136 159 295 47.58
รวมทั้งหมด 18 300 320 620 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0