โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,881
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 106 409 515 17.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 67 438 505 17.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 67 385 452 15.69
3 รวม ม.ต้น 36 240 1,232 1,472 51.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 78 392 470 16.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 71 417 488 16.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 74 377 451 15.65
6 รวม ม.ปลาย 36 223 1,186 1,409 48.91
รวมทั้งหมด 72 463 2,418 2,881 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0