โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,030
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 335 187 522 17.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 342 180 522 17.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 374 137 511 16.86
3 รวม ม.ต้น 36 1,051 504 1,555 51.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 284 185 469 15.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 287 231 518 17.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 285 203 488 16.11
6 รวม ม.ปลาย 36 856 619 1,475 48.68
รวมทั้งหมด 72 1,907 1,123 3,030 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0