โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 962
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 91 206 21.41
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 104 97 201 20.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 75 81 156 16.22
3 รวม ม.ต้น 18 294 269 563 58.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 44 81 125 12.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 60 83 143 14.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 49 82 131 13.62
6 รวม ม.ปลาย 15 153 246 399 41.48
รวมทั้งหมด 33 447 515 962 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0