โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 927
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 109 110 219 23.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 114 100 214 23.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 85 92 177 19.09
3 รวม ม.ต้น 19 308 302 610 65.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 53 84 137 14.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 38 61 99 10.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 25 56 81 8.74
6 รวม ม.ปลาย 13 116 201 317 34.20
รวมทั้งหมด 32 424 503 927 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0