โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สูงเม่นชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 883
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 87 94 181 20.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 100 90 190 21.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 80 86 166 18.80
3 รวม ม.ต้น 15 267 270 537 60.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 48 76 124 14.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 52 60 112 12.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 62 110 12.46
6 รวม ม.ปลาย 14 148 198 346 39.18
รวมทั้งหมด 29 415 468 883 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0