โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิไลเกียรติอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 672
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 68 137 20.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 66 139 20.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 57 104 15.48
3 รวม ม.ต้น 12 189 191 380 56.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 51 71 122 18.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 38 51 89 13.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 52 81 12.05
6 รวม ม.ปลาย 12 118 174 292 43.45
รวมทั้งหมด 24 307 365 672 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0