โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังชิ้นวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 784
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 56 56 112 14.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 57 56 113 14.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 45 80 125 15.94
3 รวม ม.ต้น 12 158 192 350 44.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 56 110 166 21.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 56 79 135 17.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 66 67 133 16.96
6 รวม ม.ปลาย 12 178 256 434 55.36
รวมทั้งหมด 24 336 448 784 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0