โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,153
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 190 197 387 17.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 194 185 379 17.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 170 200 370 17.19
3 รวม ม.ต้น 30 554 582 1,136 52.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 142 206 348 16.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 144 189 333 15.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 125 211 336 15.61
6 รวม ม.ปลาย 30 411 606 1,017 47.24
รวมทั้งหมด 60 965 1,188 2,153 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0