โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปัว ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,949
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 152 189 341 17.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 161 197 358 18.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 148 199 347 17.80
3 รวม ม.ต้น 27 461 585 1,046 53.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 110 205 315 16.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 101 200 301 15.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 111 176 287 14.73
6 รวม ม.ปลาย 24 322 581 903 46.33
รวมทั้งหมด 51 783 1,166 1,949 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0