โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฟากกว๊านวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 47 106 18.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 50 99 17.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 49 108 19.22
3 รวม ม.ต้น 12 167 146 313 55.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 33 51 84 14.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 36 40 76 13.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 39 89 15.84
6 รวม ม.ปลาย 12 119 130 249 44.31
รวมทั้งหมด 24 286 276 562 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0