โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 797
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 69 60 129 16.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 50 61 111 13.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 70 43 113 14.18
3 รวม ม.ต้น 15 189 164 353 44.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 67 81 148 18.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 76 69 145 18.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 67 84 151 18.95
6 รวม ม.ปลาย 15 210 234 444 55.71
รวมทั้งหมด 30 399 398 797 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0