โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 961
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 82 94 176 18.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 86 103 189 19.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 60 98 158 16.44
3 รวม ม.ต้น 16 228 295 523 54.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 67 100 167 17.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 38 92 130 13.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 58 83 141 14.67
6 รวม ม.ปลาย 15 163 275 438 45.58
รวมทั้งหมด 31 391 570 961 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0