โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,704
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 210 241 451 16.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 212 283 495 18.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 206 251 457 16.90
3 รวม ม.ต้น 35 628 775 1,403 51.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 144 299 443 16.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 156 274 430 15.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 171 257 428 15.83
6 รวม ม.ปลาย 35 471 830 1,301 48.11
รวมทั้งหมด 70 1,099 1,605 2,704 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0