โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงม่วนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 519
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 37 56 93 17.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 40 45 85 16.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 48 43 91 17.53
3 รวม ม.ต้น 9 125 144 269 51.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 39 78 15.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 49 80 15.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 58 92 17.73
6 รวม ม.ปลาย 9 104 146 250 48.17
รวมทั้งหมด 18 229 290 519 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0