โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปงรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 617
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 57 114 18.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 57 63 120 19.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 45 56 101 16.37
3 รวม ม.ต้น 12 159 176 335 54.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 32 73 105 17.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 56 101 16.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 42 76 12.32
6 รวม ม.ปลาย 12 111 171 282 45.71
รวมทั้งหมด 24 270 347 617 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0