โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 532
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 48 62 110 20.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 53 101 18.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 32 54 86 16.17
3 รวม ม.ต้น 9 128 169 297 55.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 23 58 81 15.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 26 46 72 13.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 53 82 15.41
6 รวม ม.ปลาย 10 78 157 235 44.17
รวมทั้งหมด 19 206 326 532 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0