โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูซางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 725
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 70 72 142 19.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 62 124 17.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 59 122 16.83
3 รวม ม.ต้น 12 195 193 388 53.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 58 51 109 15.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 54 61 115 15.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 36 77 113 15.59
6 รวม ม.ปลาย 12 148 189 337 46.48
รวมทั้งหมด 24 343 382 725 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0