โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,054
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 180 259 439 14.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 197 260 457 14.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 200 261 461 15.09
3 รวม ม.ต้น 39 577 780 1,357 44.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 215 334 549 17.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 241 329 570 18.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 256 322 578 18.93
6 รวม ม.ปลาย 47 712 985 1,697 55.57
รวมทั้งหมด 86 1,289 1,765 3,054 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0