โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,655
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 142 295 437 16.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 149 302 451 16.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 160 304 464 17.48
3 รวม ม.ต้น 36 451 901 1,352 50.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 128 311 439 16.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 132 307 439 16.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 132 293 425 16.01
6 รวม ม.ปลาย 36 392 911 1,303 49.08
รวมทั้งหมด 72 843 1,812 2,655 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0