โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 518
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 60 55 115 22.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 54 38 92 17.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 53 45 98 18.92
3 รวม ม.ต้น 10 167 138 305 58.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 45 37 82 15.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 36 66 12.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 37 65 12.55
6 รวม ม.ปลาย 10 103 110 213 41.12
รวมทั้งหมด 20 270 248 518 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0