โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 714
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 37 59 96 13.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 37 56 93 13.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 42 52 94 13.17
3 รวม ม.ต้น 12 116 167 283 39.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 57 88 145 20.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 49 95 144 20.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 48 94 142 19.89
6 รวม ม.ปลาย 18 154 277 431 60.36
รวมทั้งหมด 30 270 444 714 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0