โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่สรวยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 612
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 39 91 14.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 34 55 89 14.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 33 66 99 16.18
3 รวม ม.ต้น 10 119 160 279 45.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 38 92 130 21.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 64 96 15.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 45 62 107 17.48
6 รวม ม.ปลาย 10 115 218 333 54.41
รวมทั้งหมด 20 234 378 612 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0