โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วาวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 708
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 76 69 145 20.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 48 68 116 16.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 50 63 113 15.96
3 รวม ม.ต้น 12 174 200 374 52.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 53 78 131 18.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 30 88 118 16.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 40 85 12.01
6 รวม ม.ปลาย 12 128 206 334 47.18
รวมทั้งหมด 24 302 406 708 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0