โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,099
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 103 197 17.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 97 89 186 16.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 83 116 199 18.11
3 รวม ม.ต้น 18 274 308 582 52.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 68 114 182 16.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 62 119 181 16.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 102 154 14.01
6 รวม ม.ปลาย 17 182 335 517 47.04
รวมทั้งหมด 35 456 643 1,099 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0