โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 669
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 46 77 123 18.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 45 47 92 13.75
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 54 113 16.89
3 รวม ม.ต้น 11 150 178 328 49.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 31 68 99 14.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 69 120 17.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 53 69 122 18.24
6 รวม ม.ปลาย 12 135 206 341 50.97
รวมทั้งหมด 23 285 384 669 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0