โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่ลาววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 592
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 45 58 103 17.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 51 38 89 15.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 69 125 21.11
3 รวม ม.ต้น 10 152 165 317 53.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 42 53 95 16.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 38 81 13.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 52 99 16.72
6 รวม ม.ปลาย 10 132 143 275 46.45
รวมทั้งหมด 20 284 308 592 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0