โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,011
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 182 190 372 18.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 155 178 333 16.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 147 186 333 16.56
3 รวม ม.ต้น 30 484 554 1,038 51.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 168 217 385 19.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 130 177 307 15.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 100 181 281 13.97
6 รวม ม.ปลาย 30 398 575 973 48.38
รวมทั้งหมด 60 882 1,129 2,011 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0