โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,084
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 102 84 186 17.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 108 108 216 19.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 93 110 203 18.73
3 รวม ม.ต้น 27 303 302 605 55.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 68 116 184 16.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 72 88 160 14.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 58 77 135 12.45
6 รวม ม.ปลาย 24 198 281 479 44.19
รวมทั้งหมด 51 501 583 1,084 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0