โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 906
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 76 96 172 18.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 91 71 162 17.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 85 89 174 19.21
3 รวม ม.ต้น 16 252 256 508 56.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 58 101 159 17.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 74 127 14.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 41 71 112 12.36
6 รวม ม.ปลาย 13 152 246 398 43.93
รวมทั้งหมด 29 404 502 906 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0