โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พญาเม็งราย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 545
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 53 109 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 37 85 15.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 53 45 98 17.98
3 รวม ม.ต้น 9 157 135 292 53.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 42 82 15.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 46 40 86 15.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 46 85 15.60
6 รวม ม.ปลาย 9 125 128 253 46.42
รวมทั้งหมด 18 282 263 545 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0