โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,082
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 91 87 178 16.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 67 103 170 15.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 84 82 166 15.34
3 รวม ม.ต้น 16 242 272 514 47.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 91 118 209 19.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 88 108 196 18.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 67 96 163 15.06
6 รวม ม.ปลาย 16 246 322 568 52.50
รวมทั้งหมด 32 488 594 1,082 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0