โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,121
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 114 113 227 20.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 109 105 214 19.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 81 79 160 14.27
3 รวม ม.ต้น 16 304 297 601 53.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 83 106 189 16.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 63 99 162 14.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 77 92 169 15.08
6 รวม ม.ปลาย 15 223 297 520 46.39
รวมทั้งหมด 31 527 594 1,121 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0