โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,728
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 112 148 260 15.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 108 147 255 14.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 89 155 244 14.12
3 รวม ม.ต้น 21 309 450 759 43.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 134 235 369 21.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 111 206 317 18.34
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 102 181 283 16.38
6 รวม ม.ปลาย 29 347 622 969 56.08
รวมทั้งหมด 50 656 1,072 1,728 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0