โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,181
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 197 263 460 14.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 217 239 456 14.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 216 239 455 14.30
3 รวม ม.ต้น 36 630 741 1,371 43.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 256 354 610 19.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 248 369 617 19.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 240 343 583 18.33
6 รวม ม.ปลาย 45 744 1,066 1,810 56.90
รวมทั้งหมด 81 1,374 1,807 3,181 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0