โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระบางวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 87 71 158 25.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 70 132 21.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 64 142 23.28
3 รวม ม.ต้น 13 227 205 432 70.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 23 51 8.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 26 24 50 8.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 52 77 12.62
6 รวม ม.ปลาย 7 79 99 178 29.18
รวมทั้งหมด 20 306 304 610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0