โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,346
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 253 225 478 20.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 254 256 510 21.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 227 235 462 19.69
3 รวม ม.ต้น 36 734 716 1,450 61.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 114 198 312 13.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 128 171 299 12.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 111 174 285 12.15
6 รวม ม.ปลาย 24 353 543 896 38.19
รวมทั้งหมด 60 1,087 1,259 2,346 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0