โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,151
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 151 203 354 16.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 163 184 347 16.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 188 183 371 17.25
3 รวม ม.ต้น 30 502 570 1,072 49.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 124 136 260 12.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 114 172 286 13.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 107 159 266 12.37
6 รวม ม.ปลาย 24 345 467 812 37.75
7 ปวช.1 3 51 44 95 4.42
8 ปวช.2 3 27 51 78 3.63
9 ปวช.3 3 33 61 94 4.37
9 รวม ปวช. 9 111 156 267 12.41
รวมทั้งหมด 63 958 1,193 2,151 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0