โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เก้าเลี้ยววิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 67 132 21.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 72 139 22.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 57 120 19.67
3 รวม ม.ต้น 12 195 196 391 64.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 53 45 98 16.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 41 77 12.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 18 26 44 7.21
6 รวม ม.ปลาย 9 107 112 219 35.90
รวมทั้งหมด 21 302 308 610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0