โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองกรดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 630
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 73 48 121 19.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 70 62 132 20.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 59 40 99 15.71
3 รวม ม.ต้น 9 202 150 352 55.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 45 63 108 17.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 36 44 80 12.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 37 53 90 14.29
6 รวม ม.ปลาย 6 118 160 278 44.13
รวมทั้งหมด 15 320 310 630 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0